رویش ماندگار پدیده قرن

موزیک ویدئو

تصور کنید در یک موزیک ویدئو، بطور مثال شخص خواننده کنار جاده ای که در دوطرف آن جنگل قرارداد و ماشین ها در حال تردد در جاده هستن و خواننده مورد نظر در وسط جاده میان تردد ماشین ها ایستاده است . در این حالت شما در همین محیط و در کنار خواننده قرار می گیریدو کلیه اتفاقات آن محیط را با زاویه دیده 360 درجه کامل رویت می نمایید.